Apteegiteenuste tingimused

 

Apotheka apteegiteenusele registreerimisega annab isik nõusoleku tema poolt Apothekale edastatud isikuandmete töötlemiseks järgnevalt toodud tingimustel:

  • Isikuandmete töötlemine on vajalik Apotheka apteegiteenusele registreerimiseks.
  • Kliendi isikuandmete töötlemises osas vastutav töötleja on Apteekide Koostöö AS (edaspidi Töötleja), registrikood 10676862, aadress Aardla 13, 50112 Tartu, e-post tervis@apotheka.ee.
  • Töötleja töötleb (muuhulgas kogub, salvestab, edastab) järgmisi Kliendi poolt edastatud isikuandmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber.
  • Töötleja töötleb Kliendi poolt edastatud isikuandmeid apteegiteenuse osutamiseks kindlas Apotheka apteegis, kindlal ajal.
  • Töötlejal on õigus edastada Kliendi poolt edastatud isikuandmeid Apotheka koostööpartneriks olevale apteegile, kes osutab Kliendile apteegiteenust.
  • Apotheka koostööpartnerite nimekiri on toodud siin: apotheka.ee/apteegid.
  • Töötleja kohustub isikuandmete töötlemisel lähtuma isikuandmete kaitse seadusest, kinni pidama konfidentsiaalsuse nõuetest ning mitte avaldama Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes pole otseselt seotud Apotheka pakutavate teenustega.
  • Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, muuhulgas õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist ning keelata igal ajal andmete üleandmine kolmandatele isikutele apteegiteenusele registreerimise eesmärgil.
  • Eelnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab Klient vastavasisulise avalduse e-posti aadressile tervis@apotheka.ee.